HIA เคลื่อนไหว

แบบสอบถามความเห็นประเด็นผลกระทบที่ท่านคาดว่าจะเกิดจากความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) ต่ออุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศ

แบบสอบถามความเห็นประเด็นผลกระทบที่ท่านคาดว่าจะเกิดจากความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) ต่ออุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศ

ตอบแบบสอบถามความเห็นประเด็นผลกระทบที่ท่านคาดว่าจะเกิดจากความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) ต่ออุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศ

ขานรับ HIA ฉบับใหม่ สช. วางกรอบนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะชุมชน

ขานรับ HIA ฉบับใหม่ สช. วางกรอบนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะชุมชน

ขานรับ HIA ฉบับใหม่ สช. วางกรอบนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะชุมชน

ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 เรื่อง Healthy Community : A Key to Success toward Sustainable Development Goal (SDGs) ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 เรื่อง Healthy Community : A Key to Success toward Sustainable Development Goal (SDGs) ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 เรื่อง Healthy Community : A Key to Success toward Sustainable Development Goal (SDGs) ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

วิถีแห่ง “กุ้ง”

วิถีแห่ง “กุ้ง”

วิถีแห่ง “กุ้ง”

บอร์ด HIA ห่วงสุขภาพชุมชนมีมติประเมินผลกระทบ 2 โรงไฟฟ้าขยะ

บอร์ด HIA ห่วงสุขภาพชุมชนมีมติประเมินผลกระทบ 2 โรงไฟฟ้าขยะ

บอร์ด HIA ห่วงสุขภาพชุมชนมีมติประเมินผลกระทบ 2 โรงไฟฟ้าขยะ

ปิดประชุมวิชาการนานาชาติอาเซียน ไทยประกาศโรดแมพขับเคลื่อนกระบวนการเอชไอเอในอาเซียน

ปิดประชุมวิชาการนานาชาติอาเซียน ไทยประกาศโรดแมพขับเคลื่อนกระบวนการเอชไอเอในอาเซียน

ปิดประชุมวิชาการนานาชาติอาเซียน ไทยประกาศโรดแมพขับเคลื่อนกระบวนการเอชไอเอในอาเซียน

คสช. จัดประชุมทวิภาคีเอชไอเอ-ลดผลกระทบระดับอาเซียน ระดมทุกภาคส่วนสร้างอาเซียนที่ยั่งยืน

คสช. จัดประชุมทวิภาคีเอชไอเอ-ลดผลกระทบระดับอาเซียน ระดมทุกภาคส่วนสร้างอาเซียนที่ยั่งยืน

คสช. จัดประชุมทวิภาคีเอชไอเอ-ลดผลกระทบระดับอาเซียน ระดมทุกภาคส่วนสร้างอาเซียนที่ยั่งยืน

สช.-มน. จัดประชุมคณะกรรมการจัดประชุมเอชไอเออาเซียน เตรียมความพร้อมก่อนจัดงานจริงปลายปีนี้

สช.-มน. จัดประชุมคณะกรรมการจัดประชุมเอชไอเออาเซียน เตรียมความพร้อมก่อนจัดงานจริงปลายปีนี้

สช.-มน. จัดประชุมคณะกรรมการจัดประชุมเอชไอเออาเซียน เตรียมความพร้อมก่อนจัดงานจริงปลายปีนี้

คสช. หนุนจัดประชุมทวิภาคีเอชไอเอภูมิภาคอาเซียน

คสช. หนุนจัดประชุมทวิภาคีเอชไอเอภูมิภาคอาเซียน

คสช. หนุนจัดประชุมทวิภาคีเอชไอเอภูมิภาคอาเซียน