เอกสาร HIA

เอกสาร HIA

เอกสาร HIA

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ
- แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐