มัลติมีเดีย

วีดีทัศน์เรื่อง "บ้านเกิดเรือนตาย"

Share |

 

"บ้านเกิดเรือนตาย"
บอกเล่าเรื่องราวระบบนิเวศลุ่มแม่น้ำคลองท่าลาด ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน 600 MW โดยการศึกษาจากการทำเอชไอเอชุมชน

 

"เป็นทั้งบ้านเกิด เป็นทั้งเรือนตาย" คือคำที่ชาวลุ่มน้ำคลองท่าลาด พนมสารคาม-สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ใช้เลี้ยงพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าลาดแห่งนี้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพื้นที่ถูกปรับเปลี่ยนจากเกษตรพื้นบ้าน เป็นเกษตรเชิงเดี่ยวจนทำให้พื้นดินเสื่อมโทรม กระทั่งพลิกกลับมาเป็นเกษตรอินทรีย์ ผสมเกษตรเชิงเดี่ยว นอกจากนี้ในผืนดินเดียวกันยังมีการเติบโตของอุตสาหกรรมไปพร้อมกัน แต่ราวปี 2550 โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน 600 เมกกะวัตต์ ก็เริ่มเข้ามาในพื้นที่ คนกลุ่มหนึ่งก็เริ่มศึกษาบ้านของตัวเองว่าเหมาะสมกับการเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าและจะมีผลกระทบใดตามมา เครื่องมือหนึ่งที่เขาเลือกใช้ร่วมกับหลายเครืองมือคือเอชไอเอชุมชน ผลจากการศึกษาไม่เพียงแต่พบว่าอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วส่งผลกระทบต่อมะม่วงและสุขภาพชุมชน แต่ลุ่มน้ำนี้คือแหล่งมะม่วงส่งนอก ข้าวอินทรีย์ส่งยุโรป แหล่งเพาะเห็ดฟางอันดับ 2 ของประเทศ แต่ท้ายที่สุดแล้วมันคือแผ่นดินที่เขาจะเติบโต อยู่กิน และขอจบชีวิตที่นี่ นั่นหมายถึงว่าเจตนาที่พวกเขาอยากเห็นอนาคตของพื้นที่นี้คือที่ที่พวกเขาอยู่ได้ดีมีความสุข และไม่มีโรงไฟฟ้า????

ณ วันนี้ปัญหาได้เกิดขึ้นแล้วอย่างแท้จริง ชาวสวนมะม่วงเริ่มล้มสวน ชุมชนเพาะเห็ดเริ่มเดือดร้อน คนต้นน้ำและปลายน้ำ....น้ำจืดไม่พอเพียง หลายครอบครัวเริ่มเจ็บป่วย เกษตรอินทรีย์กำลังมุ่งหน้าสู่จุดเสี่ยง และหากโรงไฟฟ้าถ่านหิน 600 เมกกะวัตต์เกิดขึ้นจริงอย่างสมบูรณ์ วิถีแห่งลุ่มน้ำคลองท่าลาด...อู่ข้าวอู่น้ำของไทยจะเป็นเช่นไร?