แนะนำสื่อ

โอมื่อโชเปอ : อยู่ดีมีสุข

Share |

 

                   “โอมื่อโชเปอหรืออยู่ดีมีสุข” คำอวยพรที่มาพร้อมคำทักทายของชาวปะกาเกอะญอบ้านแม่สบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนที่นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนรุ่งอรุณ ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2557 ได้ลงพื้นที่เรียนรู้วิถีความเป็นอยู่ของคนต้นน้ำแห่งนี้ และการเรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติครั้งนี้พบว่าสิ่งที่สร้างและกำหนดภาวะโอมื่อโชเปอคือป่าต้นน้ำ ที่หมายรวมถึงการพึ่งพิงประโยชน์จากป่า การดำรงวิถีแห่งปะกาเกอะญอ และเมื่อมีโครงการพัฒนาจากภายนอกที่อาจทำให้สุขภาวะนี้เลือนหายไปย่อมไม่เป็นที่ยอมรับของชุมชน รวมถึงอาจมีผลกระทบที่สร้างการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่คนต้นน้ำถึงคนปลายน้ำ