EHIA

โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมเป็นพลังงานหมุนเวียนสำหรับผลิตไฟฟ้า (ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา)

Share |

 

 ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 บริษัท เอ็นทิค จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) ได้รับมอบหมายบริษัท เอเชีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) ของโครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมเป็นพลังงานหมุนเวียนสำหรับผลิตไฟฟ้า เวลา 8.30-12.00 น. ณ หอประชุม (โรงอาหาร) วิทยาลัยกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

 

กำหนดการ ค.1 (Public Scoping)

รายงาน ค.1 (Public Scoping Report)