ติดต่อเรา

*ชื่อ / First Name

*นามสกุล / Last Name

*อีเมล์ / Email Address

*ข้อความ / Message

* indicates a required field
* กรอกข้อความให้ครบถ้วน

ที่อยู่ติดต่อ

ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไก การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
Health Impact Assessment Co-ordinating Unit

Address : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ม.4 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Telephone : 02-832-9082
E-mail : team@thia.in.th