HIA เคลื่อนไหว

แนะนำสื่อ

โอมื่อโชเปอ : อยู่ดีมีสุข
โอมื่อโชเปอ : อยู่ดีมีสุข
วีดีทัศน์เรื่อง "บ้านเกิดเรือนตาย"
บอกเล่าเรื่องราวระบบนิเวศลุ่มแม่น้ำคลองท่าลาด ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน 600 MW โดยการศึกษาจากการทำเอชไอเอชุมชน