สื่อความรู้ HIA

สาธารณสุขน่าอยู่ มุ่งสู่ Bike Society

โอมื่อโชเปอ : อยู่ดีมีสุข

 

แผ่นพับผ้าป่าเพื่อฟื้นฟูชุมชนคลิตี้

 

สูจิบัตรการประชุมวิชาการการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 เรื่องเอชไอเอชุมชนสร้างอำนาจทางปัญญา ในการกำหนดอนาคตตนเองและสังคม วันที่ 16-17 กรกฏาคม 2555 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

สูจิบัตรการประชุมวิชาการการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 เรื่องเอชไอเอชุมชนสร้างอำนาจทางปัญญา ในการกำหนดอนาคตตนเองและสังคม วันที่ 16-17 กรกฏาคม 2555 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

 

เหมืองแร่ทองคำ ทำร้ายได้หรือทำร้ายกัน ฉบับภาษาอังกฤษ The Gold Mine Provides Income or Ruins Lives

  

แผ่นพับข้อเสนอการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EIA/EHIA

 

คู่มือนำชมนิทรรศการและเสวนา เปื้อนพิษประเทศไทย

 

แผ่นพับปฏิรูประบบ EIA EHIA

 

เหลียวหลังแลหน้าจะนะ ก่อนไปต่ออนาคตคนสงขลา

 

ระบาดวิทยาภาคประชาชนการทำแผนที่เดินดิน (โปสเตอร์)

 

ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

 ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙

เอกวสารนำเสนอการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อยกร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบสุขภาพตามมาตรา 25(5) ของ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2

         เอกสารนำเสนอการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อยกร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบสุขภาพตามมาตรา 25(5) ของ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กันยายน 2557 

           เอกสารนำเสนอการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อยกร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบสุขภาพตามมาตรา 25(5) ของ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ธันวาคม 2557

           ร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ


 

The 6 th International Conference on Public Health among the Greater Mekhong Sub-Regional Countreis " Health Service System in a Borderless Community : Human Resource Deveolopment for a District Health System" ( 6 th ICPH-GMS) which held on November 6 th

 The 6 th International Conference on Public Health among the Greater Mekhong Sub-Regional Countreis " Health Service System in a Borderless Community : Human Resource Deveolopment for a District Health System" ( 6 th ICPH-GMS) which held on November 6 th-7th at PoolMan Hotel, Khon Kaen Province host by Faculty of Public Health, Khon Kaen University, Thailand.


HIA to transcend Public Health Scope Beyond the Boundary of Health Scetor : Challenges for School of Public Health to prepare novel generation of Health Work-forces by Dr Wiput Phoolcharoe Chaiman of HIA Commission.

Public Health Service in a Borderless Community by Dr Wiput Phoolcharoe Chaiman of HIA Commission.

Global Evolution of HIA Its culmination into Thailand's Healthy Public Policy and what should be foresight in the future? By Dr Wiput Phoolcharoen, Chairman of HIA Commission, Thailand.

In pursuit of HIA partnership among GMS countries By Dr. Prachaksvich Lebnak Deputy Secretary General
National Health Commission Office, Thailand
 

กระบวนการทำงานและข้อค้นพบเบื้องต้น บริบทของชุมชน แหล่งกำเนิดมลพิษ และแผนที่ความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัย การปนเปื้อนในแหล่งน้ำ ผลกระทบต่อแหล่งผลิตอาหารและสัตว์เลี้ยง

กระบวนการทำงานและข้อค้นพบเบื้องต้น บริบทของชุมชน แหล่งกำเนิดมลพิษ และแผนที่ความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัย การปนเปื้อนในแหล่งน้ำ ผลกระทบต่อแหล่งผลิตอาหารและสัตว์เลี้ยง
โดย สมพร เพ็งค่า ผอ.ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งขาติ (สช.) จากงานสัมมนา แนวทางและมาตรการบำบัดฟื้นฟูการปนเปื้อนสารพิษ ในพื้นที่ตำบลหนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 5 สิงหาคม 2556 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บันทึกจากการประชุมในระเบียบวาระที่ 2.8 การทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง “การป้องกันผลกระทบต่อสขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ”

 >>click ที่รูปเพื่อดาวโหลดบันทึก<<

หลักสูตรการมีส่วนร่วมในกระบวนการ EHIA กรณีโรงไฟฟ้าถ่านหิน ครั้งที่ 1-2

จัดครั้งที่ 1 ไปเมื่อ 21-23 กันยายน 2556 ณ โรงแรมลันตารีสอร์ท อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
จัดครั้งที่ 2 ไปเมื่อ 18-20 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยนควีนส์เบย์ จ.กระบี่
 

เอกสาร / Powerpoint

เอกสารประกอบการอบรมเรื่องการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
เอกสารประกอบการอบรมเรื่องนโยบายพลังงานและโรงไฟฟ้าถ่านหิน
 
การมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(EHIA)
โดย อ.สัญชัย สูติพันธ์วิหาร
การประยุกต์ใช้เครื่องมือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยอ.สัญชัย สูติพันธ์วิหาร
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ความเห็น ในขั้นตอนการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(Public Scoping)กรณีศึกษา โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยอ.สัญชัย สูติพันธ์วิหาร
แนวทางการให้ความเห็นต่อนโยบาย โครงการ และร่างรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Review)โดยอ.สัญชัย สูติพันธ์วิหาร
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน บริษัทเก็คโค่-วัน จำกัด โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยจุฑารัตน์ กลิ่นกุล
สรุปการให้ความเห็นประกอบ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด ของกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (เฉพาะกาล) โดยจุฑารัตน์ กลิ่นกุล
ถ่านหิน โรงไฟฟ้าถ่านหิน เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด และ ความพร้อมของประเทศไทย
โดย ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์
นโยบายพลังงาน โดยสุภาภรณ์ มาลัยลอย
สิทธิและการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในการคุ้มครองสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
โดยสุภาภรณ์ มาลัยลอย

 

คำสั่งจังหวัดตากเรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มน้ำแม่ตาวท้องที่ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่ตาวและตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 คำสั่งจังหวัดตากเรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มน้ำแม่ตาวท้องที่ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่ตาวและตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ลงวันที่ 8 มกราคม 2557

กระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม(EHIA) หลักสูตรที่ 1 และ หลักสูตรที่ 2

หลักสูตรที่ 2 "การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนโยบายเหมืองแร่ และการมีส่วนร่วมในการทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ" ให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเหมืองแร่จากทั่วประเทศ 
ระหว่างวันที่ 5 –7 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมชวาลัน อ.ดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

เอกสาร / Powerpoint

กระบวนการทบทวนร่างรายงาน EHIA
สุทัศน์ ชายทุ่ย

ความรู้ (เบ้ืองตน้) เรื่องเหมืองแร่ และ ผลกระทบจากการทำเหมือง
ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์

กระบวนการทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
สุพิศ โคตะมาศ

กระบวนการนโยบายที่เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ นโยบายบริหารจัดการแร่
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

แนวทางการให้ความเห็นต่อนโยบาย โครงการ และร่างรายงานการประเมนิ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยสาธารณะ (Public Review) : กรณีศึกษา โครงการเหมืองแร่
สัญชัย สูติพันธ์วิหาร

เอกสารประกอบการเรียนรู้ หลักสูตร 2

หลักสูตรที่ 1 กระบวนการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนและผู้ส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขต และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) ระหว่างวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมนาข่าบุรี จ.อุดรธานี 

เอกสาร / Powerpoint

กระบวนการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนและผู้ส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขต
และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping)

สุพิศ โคตะมาศ

กระบวนการนโยบายสาธารณะ
เขมวไล ธีรสุวรรณจักร

กรอบแนวคิดเรื่องสุขภาพและปัจจัยกำหนดสุขภาพ
เพ็ญ สุขมาก

การมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)
อ.สัญชัย สูติพันธ์วิหาร

ขั้นตอนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
สุทัศน์ ชายทุ่ย


แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ความเห็นในขั้นตอนการกำหนดขอบเขตแนวทางการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการเหมืองแร่

สัญชัย สูติพันธ์วิหาร และ วรรณิภา หน่องพงษ์

เอกสารประกอบการเรียนรู้ หลักสูตร 1
 

สัมมนาวิชาการเศรษฐศาสตร์การเมือง “ความยุติธรรมเชิงนิเวศน์ : กรณีศึกษาท่าศาลา” เวลา 09.00-16.30 น. ห้อง 209 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองและศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิชีววิถี จัดการสัมมนาวิชาการเศรษฐศาสตร์การเมือง “ความยุติธรรมเชิงนิเวศน์ : กรณีศึกษาท่าศาลา” เวลา 09.00-16.30 น. ห้อง 209 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

เอกสาร / powerpoint

ความยุติธรรมทางนิเวศในระบบนิเวศชุมชน บทความสังเคราะห์จากนิเวศชุมชนชายฝั่งทะเลภาคใต้ (อ่าวท่าศาลา)
นพนันท์ วรรณเทพสกุล คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทบาทและความสำคัญของ การประมงพื้นบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีต่อเศรษฐกิจไทย
สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน และ วศิน โรจยารุณ

ขบวนการทางสังคมใหม่: การต่อสู้เพื่อปกป้องความมั่นคงทางอาหาร ในอ่าวทองคำ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
ภาณุเบศร์ มหาเรือนขวัญ มูลนิธิชีววิถี (BioThai)

บทเรียนจากเขาหินซ้อน ปฏิบัติการปกป้องพื้นที่ วิถีชุมชน และสิ่งแวดล้อม

เอกสารถอดบทเรียนเอชไอเอชุมชน พื้นที่ พนมสารคาม - สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา กรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 600 เมกกะวัตต์ 
เอกสารการประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555

มวยวัด ฟัดมวยค่าย

มวยวัด ฟัดมวยค่าย : ยุทธการเขาหินซ้อนต่อโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน (CHIA Khao Hin Sorn)

วีดีทัศน์เรื่อง "บ้านเกิดเรือนตาย"

บอกเล่าเรื่องราวระบบนิเวศลุ่มแม่น้ำคลองท่าลาด ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน 600 MW โดยการศึกษาจากการทำเอชไอเอชุมชน

การป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล

(บทสัมภาษณ์ คุณวิจิตรา ชูสกุล คณะทำงานพลังงานยั่งยืน จ.สุรินทร์)

เวทีเสวนา “เยาวชนอยากบอก...ฟังหน่อยได้ไหม” ของนักเรียนระดับชั้น ม.5 โรงเรียนรุ่งอรุณ

รายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA ของตำบลธงชัย และตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรุ่งอรุณ