Search

Advance Search

ถึง
แบบสอบถามความเห็นประเด็นผลกระทบที่ท่านคาดว่าจะเกิดจากความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) ต่ออุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศ

แบบสอบถามความเห็นประเด็นผลกระทบที่ท่านคาดว่าจะเกิดจากความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) ต่ออุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศ

ตอบแบบสอบถามความเห็นประเด็นผลกระทบที่ท่านคาดว่าจะเกิดจากความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) ต่ออุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศ

ขานรับ HIA ฉบับใหม่ สช. วางกรอบนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะชุมชน

ขานรับ HIA ฉบับใหม่ สช. วางกรอบนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะชุมชน

ขานรับ HIA ฉบับใหม่ สช. วางกรอบนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะชุมชน

ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 เรื่อง Healthy Community : A Key to Success toward Sustainable Development Goal (SDGs) ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 เรื่อง Healthy Community : A Key to Success toward Sustainable Development Goal (SDGs) ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 เรื่อง Healthy Community : A Key to Success toward Sustainable Development Goal (SDGs) ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ไฟเขียวหลักเกณฑ์เอชไอเอฉบับใหม่

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ไฟเขียวหลักเกณฑ์เอชไอเอฉบับใหม่

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ไฟเขียวหลักเกณฑ์เอชไอเอฉบับใหม่

วิถีแห่ง “กุ้ง”

วิถีแห่ง “กุ้ง”

วิถีแห่ง “กุ้ง”

HIA Intensive Workshop: ‘ติว’ คนทำ HIA แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามสหวิทยาการ

HIA Intensive Workshop: ‘ติว’ คนทำ HIA แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามสหวิทยาการ

HIA Intensive Workshop: ‘ติว’ คนทำ HIA แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามสหวิทยาการ

บอร์ด HIA ห่วงสุขภาพชุมชนมีมติประเมินผลกระทบ 2 โรงไฟฟ้าขยะ

บอร์ด HIA ห่วงสุขภาพชุมชนมีมติประเมินผลกระทบ 2 โรงไฟฟ้าขยะ

บอร์ด HIA ห่วงสุขภาพชุมชนมีมติประเมินผลกระทบ 2 โรงไฟฟ้าขยะ

ชวนกันไปให้ถึง “เขตเศรษฐกิจเพื่อสังคมและชีวิตที่ดีถ้วนหน้า”

ชวนกันไปให้ถึง “เขตเศรษฐกิจเพื่อสังคมและชีวิตที่ดีถ้วนหน้า”

ชวนกันไปให้ถึง “เขตเศรษฐกิจเพื่อสังคมและชีวิตที่ดีถ้วนหน้า”

ส่งเด็กเมืองไปอยู่ป่า ค้นคุณค่าคนปกาเกอะญอ

ส่งเด็กเมืองไปอยู่ป่า ค้นคุณค่าคนปกาเกอะญอ

ส่งเด็กเมืองไปอยู่ป่า ค้นคุณค่าคนปกาเกอะญอ

สาธารณสุขน่าอยู่ มุ่งสู่ Bike Society

สาธารณสุขน่าอยู่ มุ่งสู่ Bike Society

สาธารณสุขน่าอยู่ มุ่งสู่ Bike Society"

ปั่นเพลิน...เดินสบาย : สาธารณสุขน่าอยู่ มุ่งสู่ Bike Society

ปั่นเพลิน...เดินสบาย : สาธารณสุขน่าอยู่ มุ่งสู่ Bike Society

ปั่นเพลิน...เดินสบาย : สาธารณสุขน่าอยู่ มุ่งสู่ Bike Society

ปิดประชุมวิชาการนานาชาติอาเซียน ไทยประกาศโรดแมพขับเคลื่อนกระบวนการเอชไอเอในอาเซียน

ปิดประชุมวิชาการนานาชาติอาเซียน ไทยประกาศโรดแมพขับเคลื่อนกระบวนการเอชไอเอในอาเซียน

ปิดประชุมวิชาการนานาชาติอาเซียน ไทยประกาศโรดแมพขับเคลื่อนกระบวนการเอชไอเอในอาเซียน

 สธ. - สช. รวมพลังสร้าง ‘สังคมจักรยาน’ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

สธ. - สช. รวมพลังสร้าง ‘สังคมจักรยาน’ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

สธ. - สช. รวมพลังสร้าง ‘สังคมจักรยาน’ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

คสช. จัดประชุมทวิภาคีเอชไอเอ-ลดผลกระทบระดับอาเซียน ระดมทุกภาคส่วนสร้างอาเซียนที่ยั่งยืน

คสช. จัดประชุมทวิภาคีเอชไอเอ-ลดผลกระทบระดับอาเซียน ระดมทุกภาคส่วนสร้างอาเซียนที่ยั่งยืน

คสช. จัดประชุมทวิภาคีเอชไอเอ-ลดผลกระทบระดับอาเซียน ระดมทุกภาคส่วนสร้างอาเซียนที่ยั่งยืน

สช.-มน. จัดประชุมคณะกรรมการจัดประชุมเอชไอเออาเซียน เตรียมความพร้อมก่อนจัดงานจริงปลายปีนี้

สช.-มน. จัดประชุมคณะกรรมการจัดประชุมเอชไอเออาเซียน เตรียมความพร้อมก่อนจัดงานจริงปลายปีนี้

สช.-มน. จัดประชุมคณะกรรมการจัดประชุมเอชไอเออาเซียน เตรียมความพร้อมก่อนจัดงานจริงปลายปีนี้

เวียตนามหนุนใช้เอชไอเอสร้างงานวิจัยรับใช้สังคม

เวียตนามหนุนใช้เอชไอเอสร้างงานวิจัยรับใช้สังคม

เวียตนามหนุนใช้เอชไอเอสร้างงานวิจัยรับใช้สังคม

“ก-ข-ค” หัวใจที่ทำให้ CHIA เสริมสิทธิ์ชุมชน

“ก-ข-ค” หัวใจที่ทำให้ CHIA เสริมสิทธิ์ชุมชน

“ก-ข-ค” หัวใจที่ทำให้ CHIA เสริมสิทธิ์ชุมชน

คสช. หนุนจัดประชุมทวิภาคีเอชไอเอภูมิภาคอาเซียน

คสช. หนุนจัดประชุมทวิภาคีเอชไอเอภูมิภาคอาเซียน

คสช. หนุนจัดประชุมทวิภาคีเอชไอเอภูมิภาคอาเซียน

สามนักวิชาการไทย ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุม IAIA15: Impact Assessment in the Digital Era

สามนักวิชาการไทย ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุม IAIA15: Impact Assessment in the Digital Era

สามนักวิชาการไทย ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุม IAIA15: Impact Assessment in the Digital Era

27-28 นี้ กฟผ.จัด ค.3 โรงไฟฟ้าและท่าเทียบเรือถ่านหินเทพา จ.สงขลา

27-28 นี้ กฟผ.จัด ค.3 โรงไฟฟ้าและท่าเทียบเรือถ่านหินเทพา จ.สงขลา

27-28 นี้ กฟผ.จัด ค.3 โรงไฟฟ้าและท่าเทียบเรือถ่านหินเทพา จ.สงขลา

โครงการท่าเทียบเรืออุตสาหกรรมระยะที่ 3 ของ กนอ.

โครงการท่าเทียบเรืออุตสาหกรรมระยะที่ 3 ของ กนอ.

โครงการท่าเทียบเรืออุตสาหกรรมระยะที่ 3 ของ กนอ.

โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมเป็นพลังงานหมุนเวียนสำหรับผลิตไฟฟ้า (ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา)

โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมเป็นพลังงานหมุนเวียนสำหรับผลิตไฟฟ้า (ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา)

โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมเป็นพลังงานหมุนเวียนสำหรับผลิตไฟฟ้า (ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา)

โครงการโรงไฟฟ้าบีแอลพีซี (BLPC) หน่วยผลิตที่ 3 ของบริษัทบีแอลพีซี เพาเวอร์ จำกัด

โครงการโรงไฟฟ้าบีแอลพีซี (BLPC) หน่วยผลิตที่ 3 ของบริษัทบีแอลพีซี เพาเวอร์ จำกัด

โครงการโรงไฟฟ้าบีแอลพีซี (BLPC) หน่วยผลิตที่ 3 ของบริษัทบีแอลพีซี เพาเวอร์ จำกัด

ปาฐกถา เรื่อง “ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ” (IA of HIA) โดย นายแพทย์ อำพล จินดาวัฒนะ

ปาฐกถา เรื่อง “ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ” (IA of HIA) โดย นายแพทย์ อำพล จินดาวัฒนะ

ปาฐกถา เรื่อง “ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ” (IA of HIA) โดย นายแพทย์ อำพล จินดาวัฒนะ

วงวิชาการชี้เอชไอเอต้องพัฒนาความรู้ทางเทคนิคและสังคม ด้าน รธน.ใหม่ระบุไว้ 3 หมวดสำคัญ สิทธิ-แนวพื้นฐานแห่งรัฐ-ปฏิรูป

วงวิชาการชี้เอชไอเอต้องพัฒนาความรู้ทางเทคนิคและสังคม ด้าน รธน.ใหม่ระบุไว้ 3 หมวดสำคัญ สิทธิ-แนวพื้นฐานแห่งรัฐ-ปฏิรูป

วงวิชาการชี้เอชไอเอต้องพัฒนาความรู้ทางเทคนิคและสังคม ด้าน รธน.ใหม่ระบุไว้ 3 หมวดสำคัญ สิทธิ-แนวพื้นฐานแห่งรัฐ-ปฏิรูป

โครงการขยายกำลังการผลิตท่อทองแดงระยะ 3  บริษัท โคเบลโก้ แอนด์ แมทีเรียล คอปเปอร์ ทิ้ว (ไทยแลนด์)

โครงการขยายกำลังการผลิตท่อทองแดงระยะ 3 บริษัท โคเบลโก้ แอนด์ แมทีเรียล คอปเปอร์ ทิ้ว (ไทยแลนด์)

โครงการขยายกำลังการผลิตท่อทองแดงระยะ 3 บริษัท โคเบลโก้ แอนด์ แมทีเรียล คอปเปอร์ ทิ้ว (ไทยแลนด์)

โครงการผลิตท่อทอแดง ลุวาตะ

โครงการผลิตท่อทอแดง ลุวาตะ

โครงการผลิตท่อทอแดง ลุวาตะ

โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7

โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7

โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7

โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่อง 1-2)

โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่อง 1-2)

โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่อง 1-2)

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ทดแทนเครื่อง 1-5)

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ทดแทนเครื่อง 1-5)

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ทดแทนเครื่อง 1-5)

โครงการโรงไฟฟ้า พลังความร้อนขนาด 150 เมกะวัตต์ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด

โครงการโรงไฟฟ้า พลังความร้อนขนาด 150 เมกะวัตต์ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาด 150 เมกะวัตต์ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด

เอชไอเอชุมขนสุรินทร์-จะนะ คว้ารางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2557

เอชไอเอชุมขนสุรินทร์-จะนะ คว้ารางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2557

เอชไอเอชุมขนสุรินทร์-จะนะ คว้ารางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2557

คมส. เดินหน้ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ “ลดผลกระทบโรงไฟฟ้าขีวมวล”  		ด้านชุมชนร้องผลกระทบยังอยู่ เสนอใช้ข้อมูลชุมชนทำแผนพลังงานจังหวัด

คมส. เดินหน้ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ “ลดผลกระทบโรงไฟฟ้าขีวมวล” ด้านชุมชนร้องผลกระทบยังอยู่ เสนอใช้ข้อมูลชุมชนทำแผนพลังงานจังหวัด

คมส. เดินหน้ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ “ลดผลกระทบโรงไฟฟ้าขีวมวล” ด้านชุมชนร้องผลกระทบยังอยู่ เสนอใช้ข้อมูลชุมชนทำแผนพลังงานจังหวัด

HIA/EIA กับรัฐธรรมนูญฯ เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

HIA/EIA กับรัฐธรรมนูญฯ เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

HIA/EIA กับรัฐธรรมนูญฯ เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

HIA Conference : ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลผลกระทบทางสุขภาพ The Impact of Health Impact Assessment

HIA Conference : ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลผลกระทบทางสุขภาพ The Impact of Health Impact Assessment

HIA Conference : ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลผลกระทบทางสุขภาพ The Impact of Health Impact Assessment

สช. – มหิดล จับมือพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม หวังสร้างสุขภาวะแก่ประชาชนและสังคมไทย

สช. – มหิดล จับมือพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม หวังสร้างสุขภาวะแก่ประชาชนและสังคมไทย

สช. – มหิดล จับมือพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม หวังสร้างสุขภาวะแก่ประชาชนและสังคมไทย

คสช. ห่วง 3 โรงไฟฟ้าถ่านหินปล่อยสารปนเปื้อน ตั้งคณะทำงานประเมินผลกระทบทางสุขภาพโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้

คสช. ห่วง 3 โรงไฟฟ้าถ่านหินปล่อยสารปนเปื้อน ตั้งคณะทำงานประเมินผลกระทบทางสุขภาพโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้

คสช. ห่วง 3 โรงไฟฟ้าถ่านหินปล่อยสารปนเปื้อน ตั้งคณะทำงานประเมินผลกระทบทางสุขภาพโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้

ความท้าทายใหม่ของภาคสาธารณสุขในยุคโลกไร้พรมแดน

ความท้าทายใหม่ของภาคสาธารณสุขในยุคโลกไร้พรมแดน

ความท้าทายใหม่ของภาคสาธารณสุขในยุคโลกไร้พรมแดน

Download presentation of Dr.Wiput Phoolcharoen for 6 th ICPH-GMS

Download presentation of Dr.Wiput Phoolcharoen for 6 th ICPH-GMS

Download presentation of Dr.Wiput Phoolcharoen for 6 th ICPH-GMS.

โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและจัดทำ EIA อุทยานสิรินาท ภูเก็ต

โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและจัดทำ EIA อุทยานสิรินาท ภูเก็ต

โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและจัดทำ EIA อุทยานสิรินาท ภูเก็ต

โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและติดตั้งเครื่องจักรลำเลียงถ่านหินจากเรือแบบปิด บ.จัมโบ้ เจตตี้ จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและติดตั้งเครื่องจักรลำเลียงถ่านหินจากเรือแบบปิด บ.จัมโบ้ เจตตี้ จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและติดตั้งเครื่องจักรลำเลียงถ่านหินจากเรือแบบปิด บ.จัมโบ้ เจตตี้ จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการโรงพยาบาลสมิติเวช (ส่วนขยาย) ศรีราชา

โครงการโรงพยาบาลสมิติเวช (ส่วนขยาย) ศรีราชา

โครงการโรงพยาบาลสมิติเวช (ส่วนขยาย) ศรีราชา

เขื่อนแม่ขาน: สร้างหรือไม่? ได้หรือเสีย? ชวนมาล้อมวงคุยกันที่ “เวทีเสวนา จับต้น(น้ำ) ชนปลาย(น้ำ)”

เขื่อนแม่ขาน: สร้างหรือไม่? ได้หรือเสีย? ชวนมาล้อมวงคุยกันที่ “เวทีเสวนา จับต้น(น้ำ) ชนปลาย(น้ำ)”

เขื่อนแม่ขาน: สร้างหรือไม่? ได้หรือเสีย? ชวนมาล้อมวงคุยกันที่ “เวทีเสวนา จับต้น(น้ำ) ชนปลาย(น้ำ)”

โอมื่อโชเปอ : อยู่ดีมีสุข

โอมื่อโชเปอ : อยู่ดีมีสุข

โอมื่อโชเปอ : อยู่ดีมีสุข

โอมื่อโชเปอ : อยู่ดีมีสุข

โอมื่อโชเปอ : อยู่ดีมีสุข

โอมื่อโชเปอ : อยู่ดีมีสุข

เวทีเสวนา จับต้น(น้ำ) ชนปลาย(น้ำ) เด็กสงสัย คนต้นน้ำ กับคนปลายน้ำ คิดอย่างไรกับป่าต้นน้ำ

เวทีเสวนา จับต้น(น้ำ) ชนปลาย(น้ำ) เด็กสงสัย คนต้นน้ำ กับคนปลายน้ำ คิดอย่างไรกับป่าต้นน้ำ

เวทีเสวนา จับต้น(น้ำ)ชนปลาย(น้ำ) เด็กสงสัย คนต้นน้ำ กับคนปลายน้ำคิดอย่างไรกับป่าต้นน้ำ

 โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเทียบเรือเทพา จ.สงขลา

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเทียบเรือเทพา จ.สงขลา

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเทียบเรือเทพา จ.สงขลา

2 พฤศจิกายนนี้ กฟผ.จัด ค.1 โครงการโรงไฟฟ้าและท่าเทียบเรือเทพา จ.สงขลา

2 พฤศจิกายนนี้ กฟผ.จัด ค.1 โครงการโรงไฟฟ้าและท่าเทียบเรือเทพา จ.สงขลา

2 พฤศจิกายนนี้ กฟผ.จัด ค.1 โครงการโรงไฟฟ้าและท่าเทียบเรือเทพา จ.สงขลา

 สผ. เดินหน้าเสนอแผนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแม่ตาวต่อ กก.วล. คาดเสร็จต้นปีหน้า ด้าน นวก. แนะ สช. เอชไอเอแผนฯ เชื่อม สป.สช. ตั้งงบรักษาผู้ป่วยในพื้นที่

สผ. เดินหน้าเสนอแผนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแม่ตาวต่อ กก.วล. คาดเสร็จต้นปีหน้า ด้าน นวก. แนะ สช. เอชไอเอแผนฯ เชื่อม สป.สช. ตั้งงบรักษาผู้ป่วยในพื้นที่

สผ. เดินหน้าเสนอแผนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแม่ตาวต่อ กก.วล. คาดเสร็จต้นปีหน้า ด้าน นวก. แนะ สช. เอชไอเอแผนฯ เชื่อม สป.สช. ตั้งงบรักษาผู้ป่วยในพื้นที่

 30 กันยายน นี้ สช. จัดเวที 'สานพลัง สร้างสุขภาวะ สู่เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแม่ตาว'

30 กันยายน นี้ สช. จัดเวที 'สานพลัง สร้างสุขภาวะ สู่เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแม่ตาว'

30 กันยายน นี้ สช. จัดเวที'สานพลัง สร้างสุขภาวะ สู่เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแม่ตาว'

สช.-มนส. เดินหน้ารับฟังความเห็นร่างหลักเกณฑ์ HIA ตาม พรบ.สุขภาพ ฉบับที่ 2

สช.-มนส. เดินหน้ารับฟังความเห็นร่างหลักเกณฑ์ HIA ตาม พรบ.สุขภาพ ฉบับที่ 2

สช.-มนส. เดินหน้ารับฟังความเห็นร่างหลักเกณฑ์ HIA ตาม พรบ.สุขภาพ ฉบับที่ 2

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 600 เมกะวัตต์ ฉะเชิงเทรา (เขาหินซ้อน)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 600 เมกะวัตต์ ฉะเชิงเทรา (เขาหินซ้อน)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 600 เมกะวัตต์ ฉะเชิงเทรา

งาน “บางปะกง สายน้ำแห่งชีวิต” + “มหกรรมตะวันยิ้ม รักษ์บูรพาผ่านละคร”

งาน “บางปะกง สายน้ำแห่งชีวิต” + “มหกรรมตะวันยิ้ม รักษ์บูรพาผ่านละคร”

งาน “บางปะกง สายน้ำแห่งชีวิต” + “มหกรรมตะวันยิ้ม รักษ์บูรพาผ่านละคร”

12 ตุลาคมนี้ กฝผ. จัด Public Review (ค.3) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่

12 ตุลาคมนี้ กฝผ. จัด Public Review (ค.3) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่

12 ตุลาคมนี้ กฝผ. จัด Public Review (ค.3) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบระบบ กระบวนการ และหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) เพื่อการขับเคลื่อนสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญใหม่”

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบระบบ กระบวนการ และหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) เพื่อการขับเคลื่อนสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญใหม่”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบระบบ กระบวนการ และหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) เพื่อการขับเคลื่อนสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญใหม่” ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2557 ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

สัมมนาวิชาการ  เรื่อง “ข้อเท็จและความจริง: เหมืองทองคำ จังหวัดเลย”

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “ข้อเท็จและความจริง: เหมืองทองคำ จังหวัดเลย”

สัมมนาวิชาการเรื่อง “ข้อเท็จและความจริง: เหมืองทองคำ จังหวัดเลย”

อะโบ๊ยหมะ เลจะนะหรอยจ้าน 2

อะโบ๊ยหมะ เลจะนะหรอยจ้าน 2

อะโบ๊ยหมะ เลจะนะหรอยจ้าน 2

แหล่งอาหาร หรือ บ้านอุตสาหกรรม: แม่น้ำบางปะกงจะไปทางไหน?

แหล่งอาหาร หรือ บ้านอุตสาหกรรม: แม่น้ำบางปะกงจะไปทางไหน?

แหล่งอาหาร หรือ บ้านอุตสาหกรรม: แม่น้ำบางปะกงจะไปทางไหน?

คชก. ไม่เห็นชอบครั้งที่ 3 กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวลเปลี่ยนใช้ถ่านหิน ที่เขาหินซ้อน ฉะเชิงเทรา

คชก. ไม่เห็นชอบครั้งที่ 3 กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวลเปลี่ยนใช้ถ่านหิน ที่เขาหินซ้อน ฉะเชิงเทรา

คชก. ไม่เห็นชอบครั้งที่ 3 กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวลเปลี่ยนใช้ถ่านหิน ที่เขาหินซ้อน ฉะเชิงเทรา

พรุ่งนี้ ลุ้นผลพิจารณาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขอเปลี่ยนเป็นถ่านหินที่เขาหินซ้อน ด้านกลุ่มเกษตรอินทรีย์ สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ขอฟังผลหน้าห้อง หวั่นเกษตรพังทั้งระบบ

พรุ่งนี้ ลุ้นผลพิจารณาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขอเปลี่ยนเป็นถ่านหินที่เขาหินซ้อน ด้านกลุ่มเกษตรอินทรีย์ สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ขอฟังผลหน้าห้อง หวั่นเกษตรพังทั้งระบบ

พรุ่งนี้ ลุ้นผลพิจารณาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขอเปลี่ยนเป็นถ่านหินที่เขาหินซ้อน ด้านกลุ่มเกษตรอินทรีย์ สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ขอฟังผลหน้าห้อง หวั่นเกษตรพังทั้งระบบ

เสวนาวิชาการ“การฟื้นฟูชีวิตและลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว: สถานการณ์ปัจจุบันและบทเรียนจากต่างประเทศ สู่การจัดการที่เหมาะสมกับประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคอาเซียน”

เสวนาวิชาการ“การฟื้นฟูชีวิตและลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว: สถานการณ์ปัจจุบันและบทเรียนจากต่างประเทศ สู่การจัดการที่เหมาะสมกับประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคอาเซียน”

เสวนาวิชาการ“การฟื้นฟูชีวิตและลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว: สถานการณ์ปัจจุบันและบทเรียนจากต่างประเทศ สู่การจัดการที่เหมาะสมกับประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคอาเซียน”

งานเสวนาสร้างความเข้าใจ

งานเสวนาสร้างความเข้าใจ "เพราะอะไรเราถึงต้องผลักดันแม่น้ำบางปะกงเป็นแรมซาร์ไซต์"

งานเสวนาสร้างความเข้าใจ "เพราะอะไรเราถึงต้องผลักดันแม่น้ำบางปะกงเป็นแรมซาร์ไซต์"

สูจิบัตรการประชุมวิชาการการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 เรื่องเอชไอเอชุมชนสร้างอำนาจทางปัญญา ในการกำหนดอนาคตตนเองและสังคม วันที่ 16-17 กรกฏาคม 2555  ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

สูจิบัตรการประชุมวิชาการการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 เรื่องเอชไอเอชุมชนสร้างอำนาจทางปัญญา ในการกำหนดอนาคตตนเองและสังคม วันที่ 16-17 กรกฏาคม 2555 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

สูจิบัตรการประชุมวิชาการการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 เรื่องเอชไอเอชุมชนสร้างอำนาจทางปัญญา ในการกำหนดอนาคตตนเองและสังคม วันที่ 16-17 กรกฏาคม 2555 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

เหมืองแร่ทองคำ ทำร้ายได้หรือทำร้ายกัน ฉบับภาษาอังกฤษ The Gold Mine Provides Income or Ruins Lives

เหมืองแร่ทองคำ ทำร้ายได้หรือทำร้ายกัน ฉบับภาษาอังกฤษ The Gold Mine Provides Income or Ruins Lives

เหมืองแร่ทองคำ ทำร้ายได้หรือทำร้ายกัน ฉบับภาษาอังกฤษ The Gold Mine Provides Income or Ruins Lives

เหมืองแร่ทองคำ ทำร้ายได้หรือทำร้ายกัน ฉบับภาษาอังกฤษ The Gold Mine Provides Income or Ruins Lives

เหมืองแร่ทองคำ ทำร้ายได้หรือทำร้ายกัน ฉบับภาษาอังกฤษ The Gold Mine Provides Income or Ruins Lives

เหมืองแร่ทองคำ ทำร้ายได้หรือทำร้ายกัน ฉบับภาษาอังกฤษ The Gold Mine Provides Income or Ruins Lives (Infographic of the Gold mine at Loei province Thailnad)

โครงการโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัทไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

โครงการโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัทไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

โครงการโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัทไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ของบริษัทไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน เป็นผู้จัดทำรายงาน EHIA

วงวิชาการย้ำต้องปฏิรูปโครงสร้างอีไอเอ-การออกนโยบาย ด้านภาคประชาชนเสนอ คสช. ประเมินตั้งแต่ยุทธศาสตร์และความเหมาะสมของพื้นที่

วงวิชาการย้ำต้องปฏิรูปโครงสร้างอีไอเอ-การออกนโยบาย ด้านภาคประชาชนเสนอ คสช. ประเมินตั้งแต่ยุทธศาสตร์และความเหมาะสมของพื้นที่

วงวิชาการย้ำต้องปฏิรูปโครงสร้างอีไอเอ-การออกนโยบาย ด้านภาคประชาชนเสนอ คสช. ประเมินตั้งแต่ยุทธศาสตร์และความเหมาะสมของพื้นที่

เอกสารประกอบการเสวนา“ผ่าตัด EIA/EHIA ลดความแตกแยก สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 3 กรกฎาคม 2557 9.00-12.00 น. ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เอกสารประกอบการเสวนา“ผ่าตัด EIA/EHIA ลดความแตกแยก สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 3 กรกฎาคม 2557 9.00-12.00 น. ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เอกสารประกอบการเสวนา“ผ่าตัด EIA/EHIA ลดความแตกแยก สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 3 กรกฎาคม 2557 9.00-12.00 น. ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี หน่วยผลิตที่ 3 อ.เมืองระยอง จ.ระยอง บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

โครงการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี หน่วยผลิตที่ 3 อ.เมืองระยอง จ.ระยอง บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

โครงการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี หน่วยผลิตที่ 3 อ.เมืองระยอง จ.ระยอง บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

เสวนาวิชาการ “ผ่าตัด EIA/EHIA ลดความแตกแยก สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  3 กรกฎาคม 2557  9.00-12.00 น. ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เสวนาวิชาการ “ผ่าตัด EIA/EHIA ลดความแตกแยก สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 3 กรกฎาคม 2557 9.00-12.00 น. ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เสวนาวิชาการ “ผ่าตัด EIA/EHIA ลดความแตกแยก สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 3 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

นักวิชาการยื่น คสช. ให้ปฏิรูปอีไอเอให้เสร็จภายใน 3 เดือน พร้อมยกเลิกอีไอเอเหมืองแร่โพแทช อุดรธานี ท่าเรือขนถ่านหินคลองรั้ว กระบี่ การขยายพื้นที่ขอสัมปทานเหมืองแร่ทองคำ เลย

นักวิชาการยื่น คสช. ให้ปฏิรูปอีไอเอให้เสร็จภายใน 3 เดือน พร้อมยกเลิกอีไอเอเหมืองแร่โพแทช อุดรธานี ท่าเรือขนถ่านหินคลองรั้ว กระบี่ การขยายพื้นที่ขอสัมปทานเหมืองแร่ทองคำ เลย

นักวิชาการยื่น คสช. ให้ปฏิรูปอีไอเอให้เสร็จภายใน 3 เดือน พร้อมยกเลิกอีไอเอเหมืองแร่โพแทช อุดรธานี ท่าเรือขนถ่านหินคลองรั้ว กระบี่ การขยายพื้นที่ขอสัมปทานเหมืองแร่ทองคำ เลย

แผ่นพับข้อเสนอการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EIA/EHIA

แผ่นพับข้อเสนอการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EIA/EHIA

แผ่นพับข้อเสนอการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EIA/EHIA

คู่มือนำชมนิทรรศการและเสวนา เปื้อนพิษประเทศไทย

คู่มือนำชมนิทรรศการและเสวนา เปื้อนพิษประเทศไทย

คู่มือนำชมนิทรรศการและเสวนา เปื้อนพิษประเทศไทย

แผ่นพับข้อเสนอการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EIA/EHIA

แผ่นพับข้อเสนอการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EIA/EHIA

แผ่นพับข้อเสนอการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EIA/EHIA

แผ่นพับปฏิรูประบบ EIA EHIA

แผ่นพับปฏิรูประบบ EIA EHIA

แผ่นพับปฏิรูประบบ EIA EHIA

แผ่นพับปฏิรูประบบ EIA EHIA

แผ่นพับปฏิรูประบบ EIA EHIA

แผ่นพับปฏิรูประบบ EIA EHIA

 เครือข่ายสมัชชาสุขภาพย้ำเดินหน้าปฏิรูปอีไอเอและผลักดันการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพย้ำเดินหน้าปฏิรูปอีไอเอและผลักดันการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพย้ำเดินหน้าปฏิรูปอีไอเอและผลักดันการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์

คว่ำทบทวนมติ FTA เหตุเห็นต่าง HIA ไม่เป็นอุปสรรคและทำให้เกิดความล่าช้า พร้อมเสนอตั้งคณะทำงานต่อ

คว่ำทบทวนมติ FTA เหตุเห็นต่าง HIA ไม่เป็นอุปสรรคและทำให้เกิดความล่าช้า พร้อมเสนอตั้งคณะทำงานต่อ

คว่ำทบทวนมติ FTA เหตุเห็นต่าง HIA ไม่เป็นอุปสรรคและทำให้เกิดความล่าช้า พร้อมเสนอตั้งคณะทำงานต่อ

‘เมฆปริศนา-รอยเหมือง’ บันทึก-ทบทวน ร่องรอยเหมืองในเมืองไทย

‘เมฆปริศนา-รอยเหมือง’ บันทึก-ทบทวน ร่องรอยเหมืองในเมืองไทย

‘เมฆปริศนา-รอยเหมือง’ บันทึก-ทบทวน ร่องรอยเหมืองในเมืองไทย

ชุมชนท่าศาลารับรางวัลสมัชชาอะวอร์ด หลังใช้เอชไอเอชุมชนปกป้องพื้นที่

ชุมชนท่าศาลารับรางวัลสมัชชาอะวอร์ด หลังใช้เอชไอเอชุมชนปกป้องพื้นที่

ชุมชนท่าศาลารับรางวัลสมัชชาอะวอร์ด หลังใช้เอชไอเอชุมชนปกป้องพื้นที่

By the River สายน้ำติดเชื้อ: ห้วยคลิตี้รินไหลในแผ่นฟิล์ม

By the River สายน้ำติดเชื้อ: ห้วยคลิตี้รินไหลในแผ่นฟิล์ม

By the River สายน้ำติดเชื้อ: ห้วยคลิตี้รินไหลในแผ่นฟิล์ม

เหมืองแร่ ทำรายได้หรือทำร้ายกัน 18 มิถุนายนนี้พบกับงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ

เหมืองแร่ ทำรายได้หรือทำร้ายกัน 18 มิถุนายนนี้พบกับงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ "รอยเหมือง ประวัติศาสตร์เหมืองแร่ประเทศไทย

เหมืองแร่ ทำรายได้หรือทำร้ายกัน 18 มิถุนายนนี้พบกับงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ "รอยเหมือง ประวัติศาสตร์เหมืองแร่ประเทศไทย

 สมาคมผังเมืองร่วมกับสถาบันการศึกษาจัดประชุมวิชาการเรื่อง

สมาคมผังเมืองร่วมกับสถาบันการศึกษาจัดประชุมวิชาการเรื่อง "การวางผังและออกแบบเมืองเขียว"

สมาคมผังเมืองร่วมกับสถาบันการศึกษาจัดประชุมวิชาการเรื่อง "การวางผังและออกแบบเมืองเขียว" ณ ศูนย์การประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ เขตบางเขน กทม. ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2557

เชิญชวนทุกท่านร่วมชมภาพยนตร์  By the river สายน้ำติดเชื้อ เข้าฉายพุธที่ 4 มิถุนายน 57 โรงภาพยนตร์ House Rama RCA เวลา 19.30

เชิญชวนทุกท่านร่วมชมภาพยนตร์ By the river สายน้ำติดเชื้อ เข้าฉายพุธที่ 4 มิถุนายน 57 โรงภาพยนตร์ House Rama RCA เวลา 19.30

เชิญชวนทุกท่านร่วมชมภาพยนตร์ By the river สายน้ำติดเชื้อ เข้าฉายวันพุธที่ 4 มิถุนายน 57 ที่โรงภาพยนตร์ House Rama RCA เวลา 19.30

โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1-2) ของ กฟผ.

โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1-2) ของ กฟผ.

โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1-2) ของ กฟผ.

กองทุนปกป้องแหล่งผลิตอาหารชายฝั่งทะเลจะนะ จ.สงขลา

กองทุนปกป้องแหล่งผลิตอาหารชายฝั่งทะเลจะนะ จ.สงขลา

กองทุนปกป้องแหล่งผลิตอาหารชายฝั่งทะเลจะนะ จ.สงขลา

มอ.เปิดสอนเอชไอเอ

มอ.เปิดสอนเอชไอเอ

มอ.เปิดสอนเอชไอเอ

ชัยภูมิ-สุรินทร์ บนถนนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียน CHIA

ชัยภูมิ-สุรินทร์ บนถนนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียน CHIA

ชัยภูมิ-สุรินทร์ บนถนนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียน CHIA

สรุปรายงาน Public Scoping ท่าเทียบเรือคลองรั้ว จ.กระบี่ ของ กฟผ.

สรุปรายงาน Public Scoping ท่าเทียบเรือคลองรั้ว จ.กระบี่ ของ กฟผ.

สรุปรายงาน Public Scoping ท่าเทียบเรือคลองรั้ว จ.กระบี่ ของ กฟผ.

โครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว จ.กระบี่ ของ กฟผ.

โครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว จ.กระบี่ ของ กฟผ.

โครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว จ.กระบี่ ของ กฟผ.

สช.ลงพื้นที่จับเข่าคุยกลุ่มอนุรักษ์อุดรฯ รับข้อเสนอทำ HIA เหมืองโปแตช

สช.ลงพื้นที่จับเข่าคุยกลุ่มอนุรักษ์อุดรฯ รับข้อเสนอทำ HIA เหมืองโปแตช

สช.ลงพื้นที่จับเข่าคุยกลุ่มอนุรักษ์อุดรฯ รับข้อเสนอทำ HIA เหมืองโปแตช

เดินทางไกล ไปชิลี (ตอนที่ 2)

เดินทางไกล ไปชิลี (ตอนที่ 2)

เดินทางไกล ไปชิลี (ตอนที่ 2)

เดินทางไกล ไปชิลี (ตอนที่ 1)

เดินทางไกล ไปชิลี (ตอนที่ 1)

เดินทางไกล ไปชิลี (ตอนที่ 1)

ระบาดวิทยาภาคประชาชนการทำแผนที่เดินดิน

ระบาดวิทยาภาคประชาชนการทำแผนที่เดินดิน

ระบาดวิทยาภาคประชาชนการทำแผนที่เดินดิน

ระบาดวิทยาภาคประชาชนการทำแผนที่เดินดิน (โปสเตอร์)

ระบาดวิทยาภาคประชาชนการทำแผนที่เดินดิน (โปสเตอร์)

ระบาดวิทยาภาคประชาชนการทำแผนที่เดินดิน (โปสเตอร์)

ระบาดวิทยาภาคประชาชนการทำแผนที่เดินดิน (แผ่นพับ)

ระบาดวิทยาภาคประชาชนการทำแผนที่เดินดิน (แผ่นพับ)

ระบาดวิทยาภาคประชาชนการทำแผนที่เดินดิน(แผ่นพับ)

จุฬา-สช. จับมือพัฒนากำลังคนด้านเอชไอเอ

จุฬา-สช. จับมือพัฒนากำลังคนด้านเอชไอเอ

จุฬา-สช. จับมือพัฒนากำลังคนด้านเอชไอเอ

หนองแหน...บทเรียนและอนาคตที่ต้องไป

หนองแหน...บทเรียนและอนาคตที่ต้องไป

หนองแหน...บทเรียนและอนาคตที่ต้องไป

มวยวัด ฟัดมวยค่าย

มวยวัด ฟัดมวยค่าย

มวยวัด ฟัดมวยค่าย : ยุทธการเขาหินซ้อนต่อโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน (CHIA Khao Hin Sorn)

ชาวจะนะยื่นหนังสือถึงนายอำเภอฯ ขอยุติท่าเทียบเรือน้ำลึกสงขลา 2 พร้อมเสนอปฏิรูปอีเอชไอเอ-สร้างการมีส่วนร่วมก่อนดำเนินโครงการ

ชาวจะนะยื่นหนังสือถึงนายอำเภอฯ ขอยุติท่าเทียบเรือน้ำลึกสงขลา 2 พร้อมเสนอปฏิรูปอีเอชไอเอ-สร้างการมีส่วนร่วมก่อนดำเนินโครงการ

ชาวจะนะยื่นหนังสือถึงนายอำเภอฯ ขอยุติท่าเทียบเรือน้ำลึกสงขลา 2 พร้อมเสนอปฏิรูปอีเอชไอเอ-สร้างการมีส่วนร่วมก่อนดำเนินโครงการ

ตามรอยเขา...เงินล้าน

ตามรอยเขา...เงินล้าน

ที่หมู่บ้านผาซ่อนและบ้านโชคชัย ต.ดงมะไฟอ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เป็นอีกพื้นที่ในประเทศไทยที่ผู้คนฝากชีวิตไว้กับภูเขาหินปูนทั้ง 9 ลูกที่รายรอบหมู่บ้านเป็นทั้งแหล่งต้นน้ำและอาหาร หากสิ่งเหล่านี้ต้องถูกเปลี่ยนเป็นเหมืองหินอุตสาหกรรม มันจะคุ้มกับการแลกไปหรื

ขั้นตอนขออนุญาตโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ขั้นตอนขออนุญาตโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ขั้นตอนขออนุญาตโรงไฟฟ้าถ่านหิน

เอชไอเอชุมชนชี้รฟฟ.ถ่านหินฉะเชิงเทราไม่กันปรอท-โลหะหนัก-VOCs-PAH หวั่นเกษตรอินทรีย์ตกเกณฑ์ มะม่วงแปดริ้วสิ้นชื่อ ย้ำ สผ.ไม่ควรผ่านอีเอชไอเอ ด้านนวก.ยันไฟฟ้าพอใช้

เอชไอเอชุมชนชี้รฟฟ.ถ่านหินฉะเชิงเทราไม่กันปรอท-โลหะหนัก-VOCs-PAH หวั่นเกษตรอินทรีย์ตกเกณฑ์ มะม่วงแปดริ้วสิ้นชื่อ ย้ำ สผ.ไม่ควรผ่านอีเอชไอเอ ด้านนวก.ยันไฟฟ้าพอใช้

เมื่อ 15 กันยายนที่ผ่านมาศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) กรณี “การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโดยชุมชนจากโรงไฟฟ้

"ตามรอยเขาเงินล้าน" ภาพยนตร์สารคดีอธิบายคุณค่าของภูเขาใน ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

ภาพยนตร์สารคดี ผ่านสายตาของนักเรียนชั้น ม. 5 สายศิลป์ โรงเรียนรุ่งอรุณ ปีการศึกษา 2556

วีดีทัศน์เรื่อง

วีดีทัศน์เรื่อง "บ้านเกิดเรือนตาย"

บอกเล่าเรื่องราวระบบนิเวศลุ่มแม่น้ำคลองท่าลาด ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน 600 MW โดยการศึกษาจากการทำเอชไอเอชุมชน

Timeline เส้นทางการพัฒนาระบบและกลไก HIA ประเทศไทย

Timeline เส้นทางการพัฒนาระบบและกลไก HIA ประเทศไทย

Timeline เส้นทางการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) ในประเทศไทย

พื้นที่ปนเปื้อนสารพิษในประเทศไทย

พื้นที่ปนเปื้อนสารพิษในประเทศไทย

แผนที่แสดงพื้นที่ปนเปื้อนสารพิษในประเทศไทย

ผลกระทบจากมลพิษของโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ผลกระทบจากมลพิษของโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ผลกระทบจากมลพิษของโรงไฟฟ้าถ่านหิน

แผนที่แสดงกลุ่มสารเคมีอันตรายที่ตรวจพบในพื้นที่ ต.หนองแหน

แผนที่แสดงกลุ่มสารเคมีอันตรายที่ตรวจพบในพื้นที่ ต.หนองแหน

แผนที่แสดงกลุ่มสารเคมีอันตรายที่ตรวจพบในพื้นที่ ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ปัญหามากกว่าตาเห็น Silent Killer-กรณีน้ำมันรั่ว

ปัญหามากกว่าตาเห็น Silent Killer-กรณีน้ำมันรั่ว

วันนี้เรามองผลกระทบต่อเกาะเสม็ดว่าเป็นปัญหาใหญ่เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรทางทะเล ซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับว่าเป็นปัญหาใหญ่ แต่กับของชาวบ้านหนองแหนที่ใช้น้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนและเสี่ยงต่อการปนเปื้อนมากกว่านี้ในการอุปโภค บริโภค (ไม่มีน้ำประปา) ปัญห

ติดอาวุธทางปัญญา แก้ไขปัญหาพื้นที่ปนเปื้อน

ติดอาวุธทางปัญญา แก้ไขปัญหาพื้นที่ปนเปื้อน

9-10 ก.ค. 53 สช. ร่วมกับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมการเสริมศักยภาพประชาชนจาก อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ที่ประสบปัญหาการปนเปื้อนในพื้นที่จากการลักลอบทิ้งขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม

"บันทึกนักศึกษาสา'สุข กับประสบการณ์ใหม่ที่กัวลาบารา" โดย อิสติน่า อุสนุน

บันทึกการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาอนามัยชุมชน ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ชุมชนอ่าวปากบารา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

แผนที่สุขภาพใจชาวเหนือเมือง สำรวจสุขภาพจิตชุมชนรอบโรงไฟฟ้าชีวมวล ต.เหนือเมือง จ.ร้อยเอ็ด

แผนที่สุขภาพใจชาวเหนือเมือง สำรวจสุขภาพจิตชุมชนรอบโรงไฟฟ้าชีวมวล ต.เหนือเมือง จ.ร้อยเอ็ด

ผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา สาขาอนามัยชุมชน ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มฝึกปฏิบัติงานพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าชีวมวล ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนที่แสดงสถานะสุขภาพของประชากรที่ได้รับผลกระทบทางกลิ่นจากบ่อขยะ ต.หนองแหน จ.ฉะเชิงเทรา

แผนที่แสดงสถานะสุขภาพของประชากรที่ได้รับผลกระทบทางกลิ่นจากบ่อขยะ ต.หนองแหน จ.ฉะเชิงเทรา

ผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา สาขาอนามัยชุมชน ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มฝึกปฏิบัติงานพื้นที่ชุมชนใกล้บ่อทิ้งขยะตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

กำหนดการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

กำหนดการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในวันที่ 4 มิถุนายน 2556

“อะโบ๊ยหมะเลจะนะหรอยจ้าน”ของดีดีที่จะนะ ชายหาดบ้านสวนกง ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา

“อะโบ๊ยหมะเลจะนะหรอยจ้าน”ของดีดีที่จะนะ ชายหาดบ้านสวนกง ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา

โชว์ศักยภาพทะเลจะนะแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของคนสงขลาและร่วมลงนามปฏิญญา “การปกป้องพื้นที่ผลิตอาหารทะเลจะนะ เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารของภูมิภาคอาเซียน”ในงาน“อะโบ๊ยหมะเลจะนะหรอยจ้าน”ชายหาดบ้านสวนกง ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา

โลกใต้น้ำที่ทะเลหัวไทร เอกสารจากการศึกษาโดยกระบวนการเอชไอเอชุมชน ของสมาคมประมงพื้นบ้านหัวไทร

โลกใต้น้ำที่ทะเลหัวไทร เอกสารจากการศึกษาโดยกระบวนการเอชไอเอชุมชน ของสมาคมประมงพื้นบ้านหัวไทร

ทะเลบริเวณอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ถือว่าเป็นพื้นที่ผลิตอาหารสาธารณะที่สำคัญสำหรับคนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและประชาชนทั่วทั้งประเทศ อันเป็นผลมาจากพื้นที่ทะเลหัวไทรมีลักษณะของระบบนิเวศเฉพาะซึ่งแตกต่างจากพื้นที่อื่นแม้ว่าจะอยู่บริเวณติดกัน ความจำเพาะ

สารคดี

สารคดี "แม่วงก์ท่วงทำนองแห่งชีวิต"

สารคดีเชิงอนุรักษ์ เป็นข้อมูลอีกด้านที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและต้นน้ำซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และแมลงนานาชนิด และบางสายพันธุ์ยังเป็นสายพันธุ์ที่พบได้เฉพาะที่แม่วงก์เป็นแห่งเดียวในโลกอีกด้วย

แผนที่แสดงความสมบูรณ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา

แผนที่แสดงความสมบูรณ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา

แผนที่แสดงความสมบูรณ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา

เอกสารสรุปแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ กรณีผลกระทบจากความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ต่อการเข้าถึงยา

เอกสารสรุปแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ กรณีผลกระทบจากความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ต่อการเข้าถึงยา

สรุปรายงานการจัดประชุมเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ โครงการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา “ผลกระทบจากความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ต่อการเข้าถึงยา”

ภาพยนตร์สารคดีผลงานของนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนรุ่งอรุณ สะท้อนความจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทำเหมืองทอง อ.วังสะพุง จ.เลย

ภาพยนตร์สารคดีผลงานของนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนรุ่งอรุณ สะท้อนความจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทำเหมืองทอง อ.วังสะพุง จ.เลย

"เหมืองทอง ทำรายได้หรือทำร้ายกัน" สารคดีโดยนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนรุ่งอรุณ ที่สะท้อนเรื่องราวของชาวบ้านที่บ้านเกิดและที่ทำกินผืนสุดท้ายกำลังถูกคุกคามจาก "เหมืองทอง"

"เหมืองทอง ทำรายได้หรือทำร้ายกัน" แผนภาพข้อมูลจากเด็ก ม.6 ที่ลงพื้นที่ศึกษาด้วยกระบวนการเอชไอเอชุมชนกรณีเหมืองทอง อ.วังสะพุง จ.เลย

ข้อสังเกตจากนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2555 ที่ลงพื้นที่ศึกษาด้วยกระบวนการเอชไอเอชุมชนกรณีเหมืองทอง ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย และ Infographic ทั้ง 4 นี้ คือข้อสังเกตและผลการศคึกษาที่พวกเขาพบ...

ทะเลคือชีวิตของเรา (ฉบับสมบูรณ์)

ทะเลคือชีวิตของเรา (ฉบับสมบูรณ์)

เรื่องราวของหลายชีวิตที่เติบโต ผูกพัน ดูแลรักษาทะเล ณ ชายฝั่งทะเลจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ข้อมูลกระบวนการเรียนรู้เอชไอเอชุมชนบ้านสวนกง ระหว่างเดือนมกราคม 2555 – มีนาคม 2556

แผ่นพับ

แผ่นพับ "ลมหายใจแห่งภูเขาทองคำ" (ฉบับเพิ่มเติมเนื้อหาและแก้ไขข้อมูล) (ภูเหล็ก-ทุ่งคำ)

อีกหนึ่งเรื่องราวของผู้คนบนภูเหล็ก ภูเขาที่สายตาหนึ่งมองว่าคือขุมทรัพย์ทองคำอันล้ำค่า ขณะที่อีกสายตามันคือบ้านหลังสุดท้าย

อ่าวอุดม...อันอุดม

อ่าวอุดม...อันอุดม

“อ่าวอุดม...อันอุดม” เป็นส่วนหนึ่งของ รายงาน HIA ของนักเรียนชั้น ม.5โรงเรียนรุ่งอรุณ ที่รวบรวมเนื้อหาจากการศึกษาในโครงงาน “ศึกษา คุณค่าประมงพื้นบ้าน กรณีบ้านอ่าวอุดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี” ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาคุณค่าในด้านต่างๆของประมงพื้นบ้าน

การป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล

การป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล

(บทสัมภาษณ์ คุณวิจิตรา ชูสกุล คณะทำงานพลังงานยั่งยืน จ.สุรินทร์)

เวทีเสวนา “เยาวชนอยากบอก...ฟังหน่อยได้ไหม” ของนักเรียนระดับชั้น ม.5 โรงเรียนรุ่งอรุณ

เวทีเสวนา “เยาวชนอยากบอก...ฟังหน่อยได้ไหม” ของนักเรียนระดับชั้น ม.5 โรงเรียนรุ่งอรุณ

รายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA ของตำบลธงชัย และตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรุ่งอรุณ

อนาคตหนองแหน เส้นทางฟื้นฟูอย่างเป็นรูปธรรม

อนาคตหนองแหน เส้นทางฟื้นฟูอย่างเป็นรูปธรรม

“หนองแหน” เป็นที่รู้จักของสังคมจากข่าวการจับกุมการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ปัจจุบันยังขาดการเยียวยาฟื้นฟูพื้นที่แห่งนี้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นรูปธรรม แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดผลกระทบที่ชัดเจนขึ้นแล้วกับชุม

อภิปรายหมู่ บทบาท เอชไอเอชุมชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

อภิปรายหมู่ บทบาท เอชไอเอชุมชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 วันที่16-17 กรกฏาคม 2555 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

กระบวนการ ขั้นตอน เอช ไอ เอ ชุมชน ปัญหาและความท้าทาย

กระบวนการ ขั้นตอน เอช ไอ เอ ชุมชน ปัญหาและความท้าทาย

การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 วันที่16-17 กรกฏาคม 2555 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

เรียนรู้ประสบการการขับเคลื่อนเอชไอเอชุมชน ในประเทศแคนาดา ญี่ปุ่น และประเทศไทย

เรียนรู้ประสบการการขับเคลื่อนเอชไอเอชุมชน ในประเทศแคนาดา ญี่ปุ่น และประเทศไทย

การทำเอชไอเอชุมชนอย่างเป็นทางการ โดยเป็นที่รู้จักกันในชื่อที่เรียกว่า กระบวนการประชาชนประเมิฯผลกระทบต่อตนเอง หรือ PATH ที่ย่อมาจาก People Assessing Theri Heath เอชไอเอชุมชน ของ PATH เริ่มขึ้นในปี ค.ศ 1996

คุณค่าป่าแม่ถอด

คุณค่าป่าแม่ถอด

กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน หรือ เอชไอเอชุมชน การขอสัมปทานทำเหมืองแร่เหล็กในพื้นที่ป่าแม่ถอด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของสายพันธุ์พืช รวมถึงมีสมุนไพรคุ้มครองอยู่เป็นจำนวนมาก

ชุมชนระวังภัย “เกาะติดสถานการณ์สุขภาวะผู้คนชุมชนหนองแหน” ตอนที่ 3

ชุมชนระวังภัย “เกาะติดสถานการณ์สุขภาวะผู้คนชุมชนหนองแหน” ตอนที่ 3

เกาะติดสถานการณ์สุขภาวะผู้คนชุมชนหนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อพื้นที่ถูกลักลอบทิ้งสารพิษจากอุตสาหกรรม

ชุมชนระวังภัย “เกาะติดสถานการณ์สุขภาวะผู้คนชุมชนหนองแหน” ตอนที่ 2

ชุมชนระวังภัย “เกาะติดสถานการณ์สุขภาวะผู้คนชุมชนหนองแหน” ตอนที่ 2

เกาะติดสถานการณ์สุขภาวะผู้คนชุมชนหนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อพื้นที่ถูกลักลอบทิ้งสารพิษจากอุตสาหกรรม

ชุมชนระวังภัย “เกาะติดสถานการณ์สุขภาวะผู้คนชุมชนหนองแหน” ตอนที่ 1

ชุมชนระวังภัย “เกาะติดสถานการณ์สุขภาวะผู้คนชุมชนหนองแหน” ตอนที่ 1

เกาะติดสถานการณ์สุขภาวะผู้คนชุมชนหนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อพื้นที่ถูกลักลอบทิ้งสารพิษจากอุตสาหกรรม

มหัศจรรย์ อ่าวปากบารา ข้อมูลกระบวนการเอชไอเอชุมชน อ่าวปากบารา (บ.ตะโละใส บ.ทำมาลัย)

มหัศจรรย์ อ่าวปากบารา ข้อมูลกระบวนการเอชไอเอชุมชน อ่าวปากบารา (บ.ตะโละใส บ.ทำมาลัย)

ข้อมูลกระบวนการเอชไอเอชุมชน อ่าวปากบารา (บ.ตะโละใส บ.ทำมาลัย) บ.ปากบารา ต.ปากน้ำ อ.ละงู มุนายน 2555 – มกราคม 2556

อัลบั้ม นักสู้แห่งคำเสือหล่ม หวงดินหวงถิ่นครอง

อัลบั้ม นักสู้แห่งคำเสือหล่ม หวงดินหวงถิ่นครอง

บทเพลงจากหมู่บ้าน เสียงจากท้องถิ่น เพื่อปกป้องชีวิตและชุมชน

บันทึกการสัมมนา การสื่อสารความเสี่ยงเพื่อสุขภาพคนมาบตาพุด ครั้งที่ 2

บันทึกการสัมมนา การสื่อสารความเสี่ยงเพื่อสุขภาพคนมาบตาพุด ครั้งที่ 2

กรณีอุบัติภัยเคมีของบริษัทบีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัดและบริษัทอดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัดในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555

แผนภาพขั้นตอนการดำเนินการโรงไฟฟ้าชีวมวลตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535

แผนภาพขั้นตอนการดำเนินการโรงไฟฟ้าชีวมวลตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535

แผนภาพขั้นตอนการดำเนินการโรงไฟฟ้าชีวมวลตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535

ขั้นตอนการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EHIA Flow Chart

ขั้นตอนการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EHIA Flow Chart

ขั้นตอนการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EHIA

เอกสาร “อ่าวอุดม กำลังจะหายไป”

เอกสาร “อ่าวอุดม กำลังจะหายไป”

เอกสารจุดประเด็นเริ่มต้นกระบวนการเอชไอเอชุมชนกรณีทางเลือกการพัฒนาอ่าวอุดม จ.ชลบุรี

แหล่งอาหารกับการพัฒนา กรณีศึกษา อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

แหล่งอาหารกับการพัฒนา กรณีศึกษา อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ผลการศึกษาโครงการ “แหล่งอาหารกับการพัฒนา” กรณีศึกษา อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ของนักเรียนชั้น ม. 5 โรงเรียนรุ่งอรุณ ปีการศึกษา 2/2555

เด็กวอน...ถามผู้ใหญ่ ถึง “แหล่งอาหาร กับ การพัฒนา”ในเวทีสาธารณะของนักเรียน ม.5 ร.ร.รุ่งอรุณ จ.ฉะเชิงเทรา

เด็กวอน...ถามผู้ใหญ่ ถึง “แหล่งอาหาร กับ การพัฒนา”ในเวทีสาธารณะของนักเรียน ม.5 ร.ร.รุ่งอรุณ จ.ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนรุ่งอรุณและสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมรับฟังผลการศึกษาเบื้องต้น การจัดทำรายงานHIA และการดำเนินเวทีสาธารณะ “เด็กวอน...ถามผู้ใหญ่”ของนักเรียนระดับชั้น ม.5 โรงเรียนรุ่งอรุณ ภายใต้หัวข้อ “แหล่งอาหาร กับ การพัฒนา”พื้นที่ศึ

วิเคราะห์ EHIA บ.เชฟรอน โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือฯ

วิเคราะห์ EHIA บ.เชฟรอน โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือฯ

เอกสารประกอบเวทีเรียนรู้เอชไอเอผ่านกรณีศึกษา (HIA Case Conference) กรณีที่ 1 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือฯ บ.เชฟรอนประเทศไทย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Timeline ขั้นตอน EHIA บ.เชฟรอน

Timeline ขั้นตอน EHIA บ.เชฟรอน

Timeline ขั้นตอน EHIA บ.เชฟรอน

ระบบนิเวศเฉพาะ : เขาหลวง-แม่นํ้าสายสั้น-ดอนทองคำ ในอ่าวท่าศาลา

ระบบนิเวศเฉพาะ : เขาหลวง-แม่นํ้าสายสั้น-ดอนทองคำ ในอ่าวท่าศาลา

แผนที่แสดงดอนและความอุดมสมบูรณ์ของอ่าวท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ก่อนแผ่นดินจะกลายเป็นอื่น

ก่อนแผ่นดินจะกลายเป็นอื่น

เมื่อแผ่นดินถูกรุกราน...ภารกิจคือการปกป้อง เจตนารมณ์ปกป้องพื้นที่ผลิตอาหาร ของคนอ่าวทองคำ ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

สำเนารายงานการประชุม คชก.พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างและพื้นฐานอื่นๆ ของโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือฯ บ.เชฟรอนไทย

สำเนารายงานการประชุม คชก.พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างและพื้นฐานอื่นๆ ของโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือฯ บ.เชฟรอนไทย

โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ และศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

โรงไฟฟ้าชีวมวลมีที่ไหนบ้างในประเทศไทย

โรงไฟฟ้าชีวมวลมีที่ไหนบ้างในประเทศไทย

แผนที่แสดงโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกในประเทศไทย และข้อกำหนดในร่างผังเมืองของแต่ละจังหวัด

เอชไอเอชุมชนในสังคมไทย

เอชไอเอชุมชนในสังคมไทย

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน Community Health Impact Assessment: CHIA - เอชไอเอชุมชน คืออะไร ทำไมคนถึงสนใจ พัฒนาการระบบเอชไอเอ แนวคิด และกระบวนการทำงานเอชไอเอชุมชนในประเทศไทย

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดเวทีPublic Review เพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาตโครงการขยายโรงประกอบโลหกรรมแร่ทองคำ บริษัท อัคราไมนิ่ง จำกัด

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดเวทีPublic Review เพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาตโครงการขยายโรงประกอบโลหกรรมแร่ทองคำ บริษัท อัคราไมนิ่ง จำกัด

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาตโครงการขยายโรงประกอบโลหกรรมแร่ทองคำ บริษัท อัคราไมนิ่ง จำกัด

แผนที่ชุมชน หมู่บ้านคลิตี้ล่าง

แผนที่ชุมชน หมู่บ้านคลิตี้ล่าง

แผนที่หมู่บ้านคลิตี้ล่าง แสดงลำห้วยตลิตี้และบริเวณโดยรอบซึ่งมีผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและตะกอนดินที่พบปริมาณตะกั่ว

เร่งศึกษาผลกระทบเอฟทีเอไทย-อียู หวั่นผูกขาดยา-คนไทยจ่ายแพง

เร่งศึกษาผลกระทบเอฟทีเอไทย-อียู หวั่นผูกขาดยา-คนไทยจ่ายแพง

“อย.” จับมือ “สช.” ผนึกองค์กรภาคประชาชน ระดมความเห็นก่อนการเจรจาเอฟทีเอไทย-อียู ประเมินผลกระทบการขยายความคุ้มครองสิทธิบัตรยา หวั่นผูกขาดเกินกว่า20ปี กระทบต่อผู้ป่วยไทยต้องซื้อยาแพง ผู้ผลิตรายใหม่ส่อถูกบล็อคไม่ให้เข้าสู่ตลาด

ทะเล คือชีวิตของเรา  บ้านสวนกง ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา

ทะเล คือชีวิตของเรา บ้านสวนกง ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา

เอกสารรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากกระบวนการเรียนรู้เอชไอเอชุมชนบ้านสวนกง ซึ่งสำรวจและเก็บตัวเลขทั้งจำนวนและชนิดของสัตว์ทะเล ตลอดจนมูลค่าทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของชุมชน

(ร่าง)ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ต่อการเข้าถึงยา

(ร่าง)ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ต่อการเข้าถึงยา

รายงานฉบับนี้นำเสนอผลสรุปเบื้องต้นของการทบทวนวรรณกรรม และวิเคราะห์เนื้อหาของร่างความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรยา เพื่อเสนอขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อการเข้าถึงยา

ปฏิบัติการปกป้องพื้นที่ “ไม่เอาถ่านหิน” สู้ด้วยข้อมูล เรียกร้องแผ่นดินที่รักกลับคืน !!!

ปฏิบัติการปกป้องพื้นที่ “ไม่เอาถ่านหิน” สู้ด้วยข้อมูล เรียกร้องแผ่นดินที่รักกลับคืน !!!

จากการไม่รู้ข้อมูล สู่การต่อสู้เพื่อการเข้าถึงข้อมูลนำมาสู่กระบวนการจัดการรอบด้านอย่างมีแบบแผน

สช.จัดประชุมวิชาการเอชไอเอชุมชนครั้งแรกของโลก ระบุเป็นเครื่องมือใหม่พัฒนาอนาคตชุมชนได้อย่างยั่งยืน

สช.จัดประชุมวิชาการเอชไอเอชุมชนครั้งแรกของโลก ระบุเป็นเครื่องมือใหม่พัฒนาอนาคตชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ด้าน “นพ.อำพล” ย้ำชุมชนจะเข้มแข็งต้องกำหนดวิถีชีวิตชุมชนตนเองได้อย่างเป็นธรรม

บทเรียนการพัฒนาระบบการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ประสบการณ์ของต่างประเทศและของไทย

บทเรียนการพัฒนาระบบการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ประสบการณ์ของต่างประเทศและของไทย

กรณีศึกษาเอชไอเอทั้งของต่างประเทศและของไทย เพื่อหาคำตอบว่า การกำหนดขอบเขตของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่ดี ควรทำอย่างไร และเพื่อเป็นข้อเสนอแนะต่อการนำมาปรับใช้ในสังคมไทย

มลพิษจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน: มรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น

มลพิษจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน: มรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น

มลพิษจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน: มรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น

ลำดับเหตุการณ์เหมืองแร่ทองคำ ผลกระทบ และการเฝ้าระวัง

ลำดับเหตุการณ์เหมืองแร่ทองคำ ผลกระทบ และการเฝ้าระวัง

ภาพแสดงลำดับเหตุการณ์การให้สัมปทานเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่ อ.วังสะพุง จ.เลย และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนและผู้คน

หลักเกณฑ์เอชไอเอ

หลักเกณฑ์เอชไอเอ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ

เอกสาร HIA

เอกสาร HIA

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ
- แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐

ภูเหล็ก ลมหายใจแห่งภูเขาทองคำ วิถีชีวิตของผู้คน อ.วังสะพุง จ.เลย กับการเข้ามาของเหมืองแร่ทองคำ

ภูเหล็ก ลมหายใจแห่งภูเขาทองคำ วิถีชีวิตของผู้คน อ.วังสะพุง จ.เลย กับการเข้ามาของเหมืองแร่ทองคำ

ชมวิดีโอ "ภูเหล็ก ลมหายใจแห่งภูเขาทองคำ" เรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงอย่างไร และจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไร เมื่อแหล่งที่อยู่ที่กินกลับต้องแปรเปลี่ยนเป็นเหมืองแร่ทองคำ

ข้อมูลเบื้องต้น ผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล  ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ข้อมูลเบื้องต้น ผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ข้อมูลเบื้องต้น ผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

Timeline Eastern Seabord ลำดับเหตุการณ์สำคัญของโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด

Timeline Eastern Seabord ลำดับเหตุการณ์สำคัญของโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด

ลำดับเหตุการณ์สำคัญของโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด

หนังสืออาหาร-ถ่านหิน จุดตัดการพัฒนาบนพื้นที่เกษตรกรรม พนมสารคาม-สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

หนังสืออาหาร-ถ่านหิน จุดตัดการพัฒนาบนพื้นที่เกษตรกรรม พนมสารคาม-สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

บทสรุปกระบวนการเอชไอเอชุมชน กรณี โรงไฟฟ้าถ่านหิน-เขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา