เวทีเสวนา จับต้น(น้ำ) ชนปลาย(น้ำ) เด็กสงสัย คนต้นน้ำ กับคนปลายน้ำ คิดอย่างไรกับป่าต้นน้ำ

 

เวทีเสวนา จับต้น(น้ำ)ชนปลาย(น้ำ) เด็กสงสัย คนต้นน้ำ กับคนปลายน้ำคิดอย่างไรกับป่าต้นน้ำ

วันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๑๕ น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       ในวันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคมนี้ โรงเรียนรุ่งอรุณและสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเวทีเสวนา “จับต้น (น้ำ) ชนปลาย(น้ำ)” ที่หอประชุมใหญ่ชั้น ๒ อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการนำเสนอผลการศึกษาโครงงาน สอบถามและพูดคุยแลกเปลี่ยน ในประเด็นความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยมีผู้รู้และผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ตรวจสอบความรู้ และให้ความรู้ รวมถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม อาทิ

คุณสุรจิต ชิรเวทย์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรสงครามและ อนุกรรมการสิทธิ
ในทรัพยากรทะเลและชายฝั่งในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ดร.สมิทธ์ ตุงคะสมิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

อ.หาญณรงค์ เยาวเลิศ ประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย)

พะตี่จอนิ โอโดเชา ปราชญ์ชาวปกาเกอะญอ แห่งดอยแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

พะตี่ตาแยะ ยอดฉัตรมิ่งบุญ ตัวแทนเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำ ภาคเหนือ และ ผู้นำชุมชนบ้านสบลาน

และ ตัวแทนจากภาครัฐ ได้แก่ กรมชลประทาน, กรมทรัพยากรน้ำ และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]
หรือ โทรสอบถามที่ ๐๘๑-๗๕๕-๐๔๒๔ (นางสาวสาริศา เลิศวัฒนากิจกุล) หรือ ๐๙๒-๙๒๙-๑๑๓๐ (นางสาวพริม ผสมทรัพย์)
https://www.facebook.com/pages/จับต้นชนปลาย/780599381982367
โรงเรียนรุ่งอรุณ ๓๙๑ ซอยอนามัยงามเจริญ ๒๕ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐

Fax ๐๒-๘๗๐-๗๕๑๔

>>Click ที่ภาพเพื่อดาวโหลด Poster ประชาสัมพันธ์ เพื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์งานนี้”