HIA Conference : ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลผลกระทบทางสุขภาพ The Impact of Health Impact Assessment

                   

                     26-27 มกราคม 2558 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดการประชุมวิชาการการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เรื่อง “ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลผลกระทบทางสุขภาพ” ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เพื่อทบทวน สังเคราะห์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปัน และเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของคน กลุ่มคน กลุ่มเครือข่าย สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง HIA และเกิดการสร้างเครือข่าย กลไกคนทำงาน HIA อันจะนำไปสู่การสร้างแนวทางและทิศทางการทำงานร่วมในการพัฒนางาน HIA ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ ต่อไป

                      ในการนี้ สจรส.ม.อ. และ สช. ขอเชิญผู้สนใจ ส่งบทความ ผลงานวิจัย และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสาขาเปิดรับบทความ : “ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลผลกระทบทางสุขภาพ” ใน 5 ประเด็น คือ 1. นโยบายพลังงานของประเทศไทย 2. การจัดการทรัพยากรสินแร่ และเหมืองแร่ของประเทศไทย 3. กระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 4. ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 5. วิทยาการที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบและกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเปิดรับบทความ ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม แจ้งความประสงค์ล่วงหน้ามาที่ E-mail: [email protected] ภายในวันที่ 10 มกราคม 2558 สอบถามข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณซูวารี มอซู หรือ คุณสุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ โทร 074-282900

ข้อมูลเพิ่มเติม Click http://hsmi.psu.ac.th/conference/hia 

วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558

09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด และ กล่าวนำ “ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ” โดย นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

09.30 – 10.30 น. การนำเสนอ เรื่อง “HIA ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
ขอบเขตเนื้อหา
 เครื่องมือสร้างและทบทวนกระบวนการนโยบายสาธารณะ
 เครื่องมือเพื่อการปกป้องสิทธิประชาชน สิทธิชุมชน
 เครื่องมือเพื่อการปฏิรูปประเทศ
 จะบัญญัติ HIA ให้อยู่ในช่องทางภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้อย่างไร
โดย อาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อภิปราย โดย
นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
นายแพทย์วิพุธ พูลเจริญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตน์ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
คุณไพโรจน์ พลเพชร กรรมการปฏิรูปกฎหมาย

10.30 – 12.00 น. การนำเสนอ เรื่อง “ทิศทาง ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน HIA ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550”
ขอบเขตเนื้อหา
 สร้างสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการใช้ HIA
 สร้างสมรรถนะของชุมชนตามสิทธิ
 พัฒนาการวิจัยและจัดการเรียนรู้
 การสื่อสารเพื่อการใช้ประโยชน์ของ HIA
 การขับเคลื่อนในระดับ ASEAN
โดย นายแพทย์วิพุธ พูลเจริญ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
อภิปราย โดย
นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์ประจักษวิช เล็บนาค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

12.00 – 13.30 น. กิจกรรมในลานนิทรรศการ
1) นโยบายพลังงานของประเทศไทย
2) HIA ในกระบวนการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรสินแร่ และเหมืองแร่ของประเทศไทย
3) HIA ในกระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
4) Poster ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ

13.30 – 14.30 น. การนำเสนอผลงานวิชาการ (4 ห้องย่อย)
ห้องย่อย 1 ประธาน : อ.ศุภกิจ นันทะวรการ
ห้องย่อย 2 ประธาน : รศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช
ห้องย่อย 3 ประธาน : ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์
ห้องย่อย 4 ประธาน : ดร.เดชรัต สุขกำเนิด

14.30 – 17.00 น. ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ห้องย่อย 1 การนำเสนอ เรื่อง “HIA พลังงาน”
ขอบเขตเนื้อหา
 สถานการณ์ผลกระทบจากนโยบายและโครงการพลังงาน
 กระบวนการประเมินผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและโครงการพลังงาน
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการประเมินผลกระทบในด้านต่างๆ ในการจัด
การพลังงาน
 แนวทางการใช้ HIA เพื่อการปฏิรูปนโยบายสาธารณะด้านพลังงาน
โดย อาจารย์ศุภกิจ นันทะวรการ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ
อภิปรายโดย
คุณทวารัฐ สูตะบุตร รองปลัดกระทรวงพลังงาน
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน
คุณประสิทธิชัย หนูนวล เครือข่ายพลังงาน
ดำเนินการและร่วมอภิปรายโดย
ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ห้องย่อย 2 การนำเสนอ เรื่อง “HIA ในกระบวนการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรสินแร่
และเหมืองแร่ของประเทศไทย”
ขอบเขตเนื้อหา
 สถานการณ์ผลกระทบจากกระบวนการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรสินแร่ และเหมือง
แร่ของประเทศไทย
 กระบวนการประเมินผลกระทบในการจัดการทรัพยากรสินแร่ และเหมืองแร่ของ
ประเทศไทย
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการประเมินผลกระทบในด้านต่างๆ ในการจัดการ
ทรัพยากรสินแร่ และเหมืองแร่
 แนวทางการใช้ HIA ในกระบวนการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรสินแร่ และเหมืองแร่
ของประเทศไทย

โดย รองศาสตราจารย์ นพ.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อภิปรายโดย
ประธาน / เลขา คชก. ที่รับผิดชอบเรื่องเหมืองแร่
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณประสิทธิ์ ศรีพรหม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ดำเนินการโดย
คุณสิริวรรณ จันทนจุลกะ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย

ห้องย่อย 3 การนำเสนอ เรื่อง “HIA ในกระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ”
ขอบเขตเนื้อหา
 สถานการณ์ผลกระทบจากกระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 กระบวนการประเมินผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการประเมินผลกระทบในด้านต่างๆ ในกระบวนการ
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 แนวทางการใช้ HIA ในกระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อภิปรายโดย
ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ผู้แทนหอการค้าแห่งประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ดำเนินการโดย
นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ห้องย่อย 4 การนำเสนอ เรื่อง “รูปแบบและกระบวนการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพในประเทศไทย”
ขอบเขตเนื้อหา
 สถานการณ์ผลกระทบของรูปแบบและกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพใน
ประเทศไทย
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการประเมินผลกระทบในด้านต่างๆ
 แนวทางการใช้รูปแบบและกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในประเทศไทย
โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด
มูลนิธินโยบายสุขภาวะ
อภิปรายโดย
คุณเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ เครือข่ายขอนแก่นทศวรรษหน้า
(ประเด็นการออกแบบและพัฒนาเมือง)
ดร.สมนึก จงมีวศิน เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก
(ประเด็นการจัดการขยะและกากของเสียอันตราย)
คุณนาวิน โสภาภูมิ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ
(ประเด็นปัญหาความขัดแย้งป่าไม้ที่ดิน)
คุณสุกานดา พัดพาดี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
คุณวรวรรณ พลิคามิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดำเนินการโดย
ดร.เดชรัต สุขกำเนิด
มูลนิธินโยบายสุขภาวะ

วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558
09.00 – 10.00 น. นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม (กลุ่มละ 15 นาที)
ดำเนินการโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10.00 – 12.00 น. อภิปรายและข้อเสนอเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมประชุม
สาระสำคัญ : จากกรณีศึกษาทั้ง 4 กรณีจะมีแนวทางการใช้ HIA อย่างไร
 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการใช้ HIA
 บทบาทของชุมชนตามสิทธิในการใช้ HIA
 บทบาทของสถาบันวิชาการในการใช้ HIA
 บทบาทของสื่อสารมวลชนในการใช้ HIA
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
คุณพลากร วงค์กองแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ผู้แทนจาก ไทยพีบีเอส
ดำเนินการ โดย
ผศ.อังศนา บุญธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

13.00 – 13.30 น. แถลงข่าว

12.00 – 14.00 น. กิจกรรมในลานนิทรรศการ
1) นโยบายพลังงานของประเทศไทย
2) HIA ในกระบวนการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรสินแร่ และเหมืองแร่ของประเทศไทย
3) HIA ในกระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
4) Poster ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ
14.00 – 14.30 น. สรุปผลการประชุม
โดย นายแพทย์วิพุธ พูลเจริญ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินผลทางสุขภาพ

14.30 – 15.15 น. บรรยายปิด เรื่อง “HIA เครื่องมือเพื่อการปฏิรูปประเทศ”
โดย นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
ประธานกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ_